Navodila za uporabo vlečnega priključka

Oznaka vlečnega priključka z dovoljeno vlečno težo oz. D vrednostjo, dopustno statično obremenitvijo in ostalimi potrebnimi podatki, je pritrjena na nosilcu stikala. Dovoljena vlečna teža oz. D vrednost in dopustna statična obremenitev ne sme biti prekoračena. Navedeni podatki veljajo samo za vlečni priključek in se ne nanašajo na vozilo.


Vlečno kljuko namestimo takrat, kadar želimo vleči priključno vozilo. Vlečeno priključno vozilo mora biti prav tako opremljeno z ustreznim in brezhibnim priklopom. Med uporabo priporočamo večkratno kontrolo spoja. Pred uporabo je potrebno na notranjost sklopke ali na glavo kljuke nanesti tanek sloj tehnične masti. Prav tako je potrebno pred uporabo očistiti in podmazati tudi odprtino nosilca kljuke. Tudi po uporabi priporočamo, da se vlečno kljuko obriše s suho krpo in občasno namaže gibljive dele vlečne kljuke s strojnim oljem.


Montaža vlečne kljuke:

1Snemi gumijasti pokrov (1) z gumijastima čepoma (2).

2Vstavi vlečno kljuko (3) v izvrtino glavne cevi (5), ki mora biti vedno čista.

3Vstavi ročko (8) v izvrtini (6) tako, da je začetni položaj ročke navpično navzdol. Nato ročko potisni navzgor v položaj, da se varovalna puša (4) dobro usede v izrez (7) na ročki (8).

4Vstavi varovalno zaskočko (11) v izrez na ekscentru (10).


Snemanje vlečne kljuke:

1Snemi varovalno zaskočko (11).

2Izvleci varovalno pušo (4), potisni ročko (8) navzdol in jo izvleci iz izvrtin (6).

3Snemi vlečno kljuko (3).

4Zapri odprtino glavne cevi (5) s pomočjo gumijastega pokrova (1), izvrtini (6) pa s pomočjo gumijastih čepov (2).
Opombe:

  • Gibljive dele je priporočljivo mazati z mastjo ali oljem.

  • S plastičnim pokrovom po potrebi zaščititi kroglo kljuke.

  • Če se pojavi ohlap na kljuki (3), oz. manjša sila vpenjanja na ročki (8) kot je bila prvotna, se odvije vijak (9) in obrne ročko (8) za ustrezen kot, tako, da dobimo ustrezno silo vpenjanja. Vijak (9) nato privij nazaj. Tako nastavitev lahko opravijo samo pooblaščene in strokovno usposobljene osebe.